Thông báo về việc lập kế hoạch mua sắm trang thiết bị và sửa chữa nhỏ của đơn vị năm 2019

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Số: 1532/TB-HVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc: Lập kế hoạch mua sắm trang thiết bị và sửa chữa nhỏ của đơn vị năm 2019

 

Kính gửi: Các đơn vị trong Học viện.

Căn cứ Thông tư số 31/2016/TT-BNNPTNT ngày 05/10/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quy trình sử dụng vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư; mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên; xử lý tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý;

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động của đơn vị năm 2019,

Ban Giám đốc đề nghị các đơn vị sử dụng kinh phí từ Học viện  căn cứ vào nhiệm vụ, công việc được giao năm 2019 và quy chế hoạt động của đơn vị mình, xây dựng kế hoạch sử dụng vật tư, trang thiết bị và danh sách các hạng mục cần sửa chữa của đơn vị trong năm 2019.

Bản kế hoạch gửi về Ban Quản lý cơ sở vật chất và Đầu tư, trước ngày: 30/01/2019 để tổng hợp (có mẫu hướng dẫn đính kèm).

Kế hoạch bao gồm:

– Danh mục sử dụng vật tư, nguyên vật liệu phục vụ hoạt động của đơn vị (hoạt động chuyên môn và phục vụ thực hành, thực tập).

– Thiết bị dự kiến cần phải đầu tư mới phục vụ đào tạo và các hoạt động của đơn vị ( không bao gồm các thiết bị đã có trong dự án WB).

– Danh mục các hạng mục dự kiến cần phải sửa chữa.

– Tổng hợp danh mục các vật tư, nguyên vật liệu phục vụ đào tạo đã thực hiện năm 2018 .

 Lưu ý việc dự trù phải đảm bảo phù hợp với kế hoạch đào tạo và hoạt động của đơn vị mình, sát thực tế tránh lãng phí.

Trên cơ sở dự trù chi tiết của các đơn vị, Học viện sẽ lập kế hoạch mua sắm, sửa chữa để có cơ sở báo cáo Bộ chủ quản, đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành về mua sắm, sửa chữa và lựa chọn nhà thầu.

Ban Giám đốc đề nghị các đơn vị nghiêm chỉnh thực hiện Thông báo này./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu VT, QLCSVC&ĐT, NTT(03).

TL. GIÁM ĐỐC

PHÓTRƯỞNG BAN PT BAN QLCSVC&ĐT

Võ Văn Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *