Nghị định

Nghị định về quản lý, đầu tư, mua sắm TSNN

– Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

– Nghị định số 66/2012/NĐ-CP ngày 06/9/2012 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

– Nghị định số 23/2010/NĐ-CP ngày 12/3/2010 của Chính phủ Quy định việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

– Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/06/2009 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

– Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng (hết hiệu lực)

– Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng (hết hiệu lực)

Nghị định về quản lý, đầu tư xây dựng cơ bản

– Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/2/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình

– Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

– Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng trong công trình xây dựng

– Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng trong công trình xây dựng

– Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng xây dựng

– Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ về mức lương tối thiểu vùng