Phòng, xưởng thực tập

Tính đến thời điểm 03/2013, toàn trường hiện có 153 phòng thực tập chuyên ngành và 01 xưởng thực tập với tổng diện tích khoảng 7.145,6 mdo các khoa chuyên môn đang quản lý và sử dụng. Có 02 phòng lab học ngoại ngữ với 50 chỗ theo tiêu chuẩn X-Class do Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ đang quản lý và sử dụng.