Văn bản hiện hành về quản lý tài sản

Văn bản hiện hành cấp trường về quản lý tài sản

– Quy định về quản lý đất đai và công sở

– Quy định về quản lý tài sản

Văn bản hiện hành cấp Nhà nước về quản lý tài sản