Chức năng nhiệm vụ

I. Ví trí, chức năng của Ban

Ban Quản lý cơ cở vật chất là một đơn vị trực thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam (trước đây là Ban Quản lý cơ sở vật chất và Đầu tư – Học viện Nông nghiệp Việt Nam) có chức năng tham mưu và giúp Giám đốc Học viện trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện quản lý đất đai, cơ sở hạ tầng; tham gia quy hoạch, sửa chữa, nâng cấp và xây mới công trình xây dựng; tư vấn và thực hiện mua sắm, quản lý các trang thiết bị; duy trì, tôn tạo cảnh quan.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban

1. Quản lý cơ sở hạ tầng, đất đai, vườn hoa, cây xanh… thuộc phạm vi Học viện; quản lý, đảm bảo sự an toàn về địa giới theo các quy định hiện hành.
2. Quản lý sử dụng hệ thống điện, nước có chất lượng, kịp thời và tiết kiệm. Theo dõi và thông báo định kỳ hàng tháng về chi phí sử dụng điện nước cho các đơn vị.
3. Lập các dự án đầu tư và tham gia quản lý các dự án đầu tư theo nhiệm vụ được phân công.
4. Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện sửa chữa chống xuống cấp các công trình xây dựng và kiến trúc. Bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị và các loại tài sản của Học viện theo đúng quy định.
5. Phối hợp với các đơn vị liên quan nghiệm thu và đưa vào sử dụng các công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp và các trang thiết bị được đầu tư.
6. Tham gia quy hoạch sử dụng đất theo quy hoạch tổng thể của Học viện, được sự uỷ quyền của Giám đốc Học viện làm việc với các cơ quan có liên quan để giải quyết các vấn đề nhà đất theo quy định của pháp luật.
7. Phối hợp với Ban Tài chính và Kế toán, các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch mua sắm thiết bị, vật tư cho các đơn vị trong Học viện trình Giám đốc Học viện phê duyệt và tổ chức thực hiện.
8. Định kỳ kiểm kê tài sản, tổ chức thanh lý tài sản cố định.
9. Phối hợp với Ban Tổ chức cán bộ mở lớp bồi dưỡng sử dụng, sửa chữa thiết bị cho các đơn vị.
10. Là đầu mối trong công tác tổ chức cán bộ đối với các cơ quan, tổ chức có liên quan.
11. Cấp cơ sở quản lý toàn diện về nhân sự, đề xuất nhu cầu và phối hợp với các đơn vị chức năng tham gia vào quá trình tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức và người lao động hợp đồng của Ban theo đúng quy định hiện hành.
12. Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và của Học viện.
13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện giao.

 III. Chức năng, nhiệm vụ cụ thể của các tổ công tác

1. Tổ Kỹ thuật Văn phòng
–  Tổ chức lập dự án, thiết kế bản vẽ thi công, đấu thầu, ký hợp đồng, giám sát thi công, nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng, thanh lý hợp đồng và quyết toán các dự án xây dựng cơ bản trong phạm vi được giao.
– Khảo sát, thiết kế, lập dự toán, ký hợp đồng và giám sát thi công cải tạo sủa chữa các công trình xây dựng và cơ sở hạ tầng xuống cấp.
– Lập các dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị bằng nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước và có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước, các nguồn kinh phí viên trợ từ nước ngoài; tổ chức đấu thầu, ký hợp đồng, giám sát quá trình cung cấp thiết bị, nghiệm thu và thanh lý hợp đồng kinh tế.
– Bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị, phương tiện vận tải; mua sắm và sửa chữa thiết bị phục vụ công tác của khối phòng ban; giám sát, quản lý mua sắm thiết bị vật tư của các đơn vị.
– Mua sắm trang bị bàn ghế, dụng cụ văn phòng cho các đơn vị và giảng đường; theo dõi, quản lý cấp phát văn phòng phẩm, cấp phát và thanh toán xăng dầu cho lái xe.
– Tổ chức kiểm kê và thanh lý tài sản tại các đơn vị hàng năm; xây dựng và giám sát thực hiện các quy định về mua sắm tài sản.
– Quản lý đất đai, các công trình xây dựng, nhà làm việc, vật kiến trúc, khuôn viên vườn hoa, cây xanh; giám sát việc thực hiện các hợp đồng liên kết trên đất công sở, chống lấn chiếm đất công sở; thu thuế đất ở, thuế nông nghiệp và tư vấn cho Lãnh đạo Học viện giải quyết các tồn đọng về nhà, đất; xây dựng quy định và hướng dẫn các đơn vị, CBVC trong trường sử dụng đất đai, nhà ở theo quy hoạch và tuân thủ các quy định của luật pháp.
– Tổ chức giải phóng mặt bằng, lập quy hoạch phục vụ xây dựng các công trình của Học viện.
– Kiểm tra, đề xuất với Lãnh đạo Học viện xây dựng kế hoạch phòng chống bão lụt hàng năm; chủ động thực hiện các công việc chặt tỉa cây, nạo vét kênh mương tiêu thoát nước, phối hợp tổ chức lực lượng phòng chống bão lụt tại chỗ.

2. Tổ Điện nước

– Quản lý vận hành các trạm biến áp và lưới điện đáp ứng nhu cầu cấp điện khu vực công sở; đề xuất và tổ chức thực hiện cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, thay thế các tuyến đường dây và các thiết bị điện; theo dõi và ghi hoá đơn tiền điện trong khu vực công sở và khu sinh viên.
– Quản lý vận hành hệ thống cấp nước sạch và thoát nước cho khu công sở và ký túc xá sinh viên; đề xuất và tổ chức thực hiện cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, thay thế hệ thống cấp nước và thoát nước.
– Tổ chức khảo sát, thiết kế, giám sát thi công các công trình điện vừa và nhỏ; giám sát thi công điện trong công trình xây dựng, giám sát việc sửa chữa trang thiết bị điện và điều hòa của các đơn vị.
– Khảo sát, thiết kế, lập dự toán, trực tiếp thi công sửa chữa các công trình điện vừa và nhỏ, sửa chữa các công trình cấp nước sạch trong phạm vi Học viện.
– Xây dựng quy định sử dụng điện; kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị sử dụng điện đúng quy trình kỹ thuật, tiết kiệm và an toàn.
– Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ các máy biến áp và trang thiết bị điện, hệ thống tiếp địa và chống sét; chặt tỉa cành cây để đảm bảo an toàn cho hành lang vận hành của lưới điện trung áp và hạ áp.

VI. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA VIÊN CHỨC TRONG ĐƠN VỊ 

STT Họ và tên Nhiệm vụ
01 Lê Vũ Quân

– Trưởng ban

– Tiến sỹ, Giảng viên

– ĐTDĐ: 0982 096 721

– Email: lvquan@vnua.edu.vn

– Phụ trách chung, công tác tổ chức phân công công việc cho các thành viên của ban;

– Phụ trách, phối hợp lập và triển khai thực hiện các dự án/đề án đầu tư trong lĩnh vực xây dựng, cải tạo sửa chữa, mua sắm trang thiết bị, vật tư từ mọi nguồn vốn;

– Chủ trì tổ chức lập và tổ chức thực hiện công tác xây dựng, cải tạo sửa chữa nhỏ, sửa chữa thiết bị, các phương tiện vận tải, thiết bị thí nghiệm, thiết bị văn phòng trong Học viện;

– Quản lý, trực tiếp thực hiện hoặc phối hợp tổ chức mua sắm các trang thiết bị, vật tư, hóa chất phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của các đơn vị, các đề tài/dự án;

– Lên kế hoạch tổ chức kiểm kê và thanh lý tài sản hàng năm;

– Quản lý hệ thống điện, nước của Học viện;

– Kiểm tra giám sát, đôn đốc công tác vận hành, sửa chữa hệ thống điện, nước trong Học viện;

– Phối hợp với Ban TC – KT và các đơn vị liên quan tổ chức tốt việc thu tiền điện, nước trong Học viện;

– Quản lý công sở, cơ sở hạ tầng, đất đai được giao;

– Phối hợp với các ban quản lý dự án điều hành thi công các công trình xây dựng được giao;

– Phối hợp với các đơn trong vị ngoài Học viện hướng dẫn, giải quyết các công việc chặt tỉa cành cây đảm bảo hành lang lưới điện, phòng chống bão lụt, đất đai nhà cửa, cảnh quan môi trường…

– Giải quyết các công việc khác được Giám đốc Học viện giao.

– Thực hiện giải quyết công việc khác có liên quan.

 02  Nguyễn Quang Huy

Phó trưởng ban

03 Nguyễn Trọng Thể

– Kỹ sư Cơ khí

– ĐTCQ: 024 62617606

– ĐTDĐ: 0976 285 704

– Email: ntthe@vnua.edu.vn

– Phối hợp với các đơn vị xây dựng dự án, lập hồ sơ mời thầu, tổ chức đấu thầu, giám sát cung cấp hàng hoá, nghiệm thu, thanh lý các hợp đồng mua sắm trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động thường xuyên, các dự án đầu tư từ mọi nguồn vốn phục vụ đào tạo, nghiên cứu của Học viện;

– Thực hiện mua sắm trang thiết bị văn phòng do các đơn vị, chủ yếu là các phòng ban quản lý;

– Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện thanh quyết toán các hợp đồng mua sắm.

– Thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá hiện trạng, tình hình sử dụng cơ sở vật chất của các đơn vị trong Học viện, phối hợp lên kế hoạch tổ chức bảo dưỡng, sửa chữa trang thiết bị máy móc thực hành thí nghiệm, thiết bị văn phòng cho các đơn vị;

– Quản lý hồ sơ giấy tờ liên quan đến đất đai các hộ gia đình, đất đai công sở của Học viện để theo dõi mốc giới khi xây dựng nhà ở hoặc kiểm tra lấn chiếm đất đai;

– Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức kiểm kê định kỳ hàng năm, kiểm kê đột suất, thanh lý tài sản hư hỏng không sử dụng được theo quy định của Nhà nước;

– Tham gia các công việc khác được giao.

04 Nguyễn Việt Dũng

 Kỹ sư Tin học

– ĐTCQ: 024 62 61 7527

– ĐTDĐ: 0972 201 773

– Email: nvdung@vnua.edu.vn

– Phối hợp với các đơn vị xây dựng dự án, lập hồ sơ mời thầu, tổ chức đấu thầu, giám sát cung cấp hàng hoá, nghiệm thu, thanh lý các hợp đồng mua sắm trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động thường xuyên, các dự án/ đề tài đầu tư từ mọi nguồn vốn phục vụ đào tạo, nghiên cứu của Học viện;

– Thực hiện mua sắm trang thiết bị văn phòng do các đơn vị, chủ yếu là các phòng ban quản lý;

– Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện thanh quyết toán các hợp đồng mua sắm.

– Tham gia các công việc khác được giao.

05 Vũ Thị Dân

– Thạc sỹ kinh tế, Chuyên viên

– ĐTCQ: 024 62617606

– ĐTDĐ: 0936 407 769

– Email: vtdan@vnua.edu.vn

– Phụ trách công tác văn thư của đơn vị;

– Nhận, chuyển các công văn giấy tờ cho các đơn vị liên quan trong và ngoài Học viện;

– Phối hợp thực hiện việc cung cấp văn phòng phẩm, mực in, mực photo, quản lý sửa chữa các thiết bị in, photo, cho các đơn vị không được khoán kinh phí trong Học viện, vật tư, trang thiết bị, hợp đồng phục vụ hoạt động của giảng đường, môi trường;

– Đối chiếu và thanh toán xăng dầu cho lái xe;

– Phối hợp tổ chức kiểm kê, thanh lý tài sản hư hỏng không sử dụng được theo quy định;

– Tham gia các công việc khác được giao.

06 – Phối hợp cùng các đơn vị trong và ngoài Học viện để giám sát, kiểm tra việc sử dụng đất đai và thực hiện nghĩa vụ thuế nhà đất của các đơn vị, cá nhân trong Học viện;

– Giúp lãnh đạo đơn vị quản lý việc sử dụng nhà ở tập thể của Học viện;

– Tham gia công tác giải phóng mặt bằng công trình xây dựng; giải toả lấn chiếm đất công; phối hợp xác định mốc giới đất các hộ dân xây dựng;

– Tham gia các công việc khác được giao.

07 Đào Xuân Ánh

– Kỹ sư Công thôn

– ĐTCQ: 024 62 61 7601

– ĐTDĐ: 0915 791 256

– Email: dxanh@vnua.edu.vn

– Tham gia quản lý các dự án xây dựng được giao về tiến độ, chất lượng, khối lượng thi công xây dựng công trình;

– Chịu trách nhiệm xác định khối lượng, làm thủ tục thanh quyết toán các dự án xây dựng, sửa chữa trong phạm vi được giao;

– Giám sát thi công các công trình xây dựng được giao trong Học viện;

– Quản lý hồ sơ của các dự án đầu tư xây dựng đã hoàn thành;

– Tham gia các công việc khác được giao.

08 Hoàng Văn Quyết

– Kỹ sư Xây dựng

– ĐTCQ: 04 62 61 7531

– ĐTDĐ: 0983 408 890

– Email: hvquyet@vnua.edu.vn

– Tham gia quản lý các dự án xây dựng được giao về tiến độ, chất lượng, khối lượng thi công xây dựng công trình;

– Chịu trách nhiệm xác định khối lượng, làm thủ tục thanh quyết toán các dự án xây dựng, sửa chữa trong phạm vi được giao;

– Giám sát thi công các công trình xây dựng được giao trong Học viện;

– Tham gia các công việc khác được giao.

09 – Tham gia giám sát các công trình thi công điện, nước được giao;

– Chịu trách nhiệm xác định khối lượng, làm thủ tục thanh quyết toán các công trình cải tạo, sửa chữa điện, nước, đấu nối phụ tải vào hệ thống điện, nước công sở;

– Phối hợp cùng tổ Điện nước lập kế hoạch thí nghiệm, bảo dưỡng định kỳ thiết bị điện, thang máy, máy điều hòa; sửa chữa các hư hỏng thường xuyên và đột xuất về điện, nước trong Học viện;

– Phối hợp với Văn phòng Học viện thực hiện công tác PCCC trong toàn Học viện;

– Phối hợp quản lý tài sản, cơ sở vật chất của Học viện, định kỳ và đột suất tổ chức kiểm kê, thanh lý tài sản hư hỏng không sử dụng được theo quy định;

– Tham gia các công việc khác được giao.

10 Đặng Bá Chính

– Tổ trưởng tổ Điện nước

– Kỹ sư Điện

– ĐTCQ: 024 62 61 7540

– ĐTDĐ: 0972 190 555

– Email: dbchinh@vnua.edu.vn

– Chịu trách nhiện điều hành công việc chung của tổ Điện nước, sửa chữa nhỏ điện nước trong Học viện;

– Chịu trách nhiệm quản lý vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng toàn diện các tuyến đường dây hạ áp, các trạm biến áp, hệ thống cấp nước sạch, các trạm bơm tiêu úng trong phạm vi Học viện; Lập kế hoạch thí nghiệm và bảo dưỡng định kỳ thiết bị điện;

– Phối hợp kiểm tra bảo dưỡng và sửa chữa nhỏ máy lọc nước, máy điều hoà, thiết bị lạnh…

– Giám sát, quản lý việc sử dụng điện, nước của khu công sở, ký túc xá và các hộ kinh doanh;

– Tham gia giám sát thi công các công trình thi công điện, nước trong phạm vi Học viện được giao;

– Chịu trách nhiệm cấp phát vật tư, làm phiếu xuất nhập vật tư về điện, nước cho các đơn vị trong Học viện theo quy định;

– Tham gia các công việc khác được giao.

11 Phan Văn Điệp

– Kỹ sư Điện

– ĐTCQ: 024 62 61 7540

– ĐTDĐ: 0905 644 535

– Email: pvdiep@vnua.edu.vn

– Sửa chữa các hư hỏng thường xuyên điện nước trong Học viện;

– Trực vận hành máy phát điện, trạm biến áp theo lịch được phân công;

– Sửa chữa đột xuất khi có sự cố về điện nước trong Học viện;

– Tham gia giám sát thi công điện, nước trong các công trình xây dựng;

– Thủ kho quản lý nhập, xuất vật tư điện nước để sửa chữa cho các đơn vị chức năng trong Học viện;

– Tham gia các công việc khác được giao.

12 Lê Minh Hùng

– Kỹ sư Cơ khí

– ĐTCQ: 024 62 61 7540

– ĐTDĐ: 0397 104 909

– Email: lmhung@vnua.edu.vn

– Sửa chữa các hư hỏng thường xuyên điện nước trong Học viện;

– Trực vận hành trạm bơm nước theo lịch được phân công;

– Sửa chữa đột xuất khi có sự cố về điện nước trong Học viện;

– Tham gia các công việc khác được giao.

 13  Nguyễn Văn Mạnh– Kỹ sư Cơ khí

– ĐTDĐ: 0975 278 118

– Email: nvmanh@vnua.edu.vn

– Sửa chữa các hư hỏng thường xuyên điện nước trong Học viện;

– Trực vận hành trạm bơm nước theo lịch được phân công;

– Sửa chữa đột xuất khi có sự cố về điện nước trong Học viện;

– Tham gia các công việc khác được giao.

 14 Nguyễn Đức Quang

– Nhân viên kỹ thuật

– ĐTDĐ: 0367 489 363

– Email: ndquang@vnua.edu.vn

– Sửa chữa các hư hỏng thường xuyên điện nước trong Học viện;

– Trực vận hành trạm bơm nước theo lịch được phân công;

– Sửa chữa đột xuất khi có sự cố về điện nước trong Học viện;

– Tham gia các công việc khác được giao.

 15  Nguyễn Thanh Hải

– Nhân viên kỹ thuật

– ĐTDĐ: 0917 378 600

– Sửa chữa các hư hỏng thường xuyên điện nước trong Học viện;

– Trực vận hành trạm bơm nước theo lịch được phân công;

– Sửa chữa đột xuất khi có sự cố về điện nước trong Học viện;

– Tham gia các công việc khác được giao.