Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Ban có Trưởng Ban và các Phó trưởng Ban do Giám đốc Học viện quyết định bổ nhiệm theo quy định.

2. Trưởng Ban điều hành hoạt động của Ban, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Học viện và trước pháp luật về hoạt động của Ban; bố trí tổ công tác/viên chức phù hợp với nhiệm vụ được giao và đề án vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Phó trưởng Ban giúp Trưởng Ban theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác theo sự phân công của Trưởng Ban và chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban, trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

4. Các Tổ công tác chuyên môn/nghiệp vụ: Ban có 02 tổ công tác:

a) Tổ kỹ thuật và văn phòng;

b) Tổ điện, nước.

5. Viên chức trong Ban thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn do Trưởng Ban phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban, trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được giao.

Hiện nay Ban Quản lý cơ cở vật chất có 13 viên chức, trong đó 02 giảng viên kiêm nhiệm, 03 viên chức trình độ trên đại học, 12 viên chức trình độ đại học, 02 chuyên viên chính còn lại là nhân viên kỹ thuật.

– Tổ Kỹ thuật và văn phòng có 7 viên chức.

– Tổ Điện nước có 6 viên chức.