Giảng đường, phòng học

Tính đến thời điểm 03/2013, toàn trường hiện có 10 khu giảng đường với 98 phòng học do Trung tâm Dịch vụ trường học đang quản lý sử dụng. Trong đó:

– Khu giảng đường A: 13;
– Khu giảng đường B: 8 phòng;
– Khu giảng đường C: 12 ;
– Khu giảng đường D: 8;
– Khu giảng đường Nguyễn Đăng: 24 ;
– Khu giảng đường Nông học: 4;
– Khu giảng đường Thú Y: 6;
– Khu giảng đường Cơ Điện: 10;
– Khu giảng đường T:  6;
– Khu giảng đường Trại:  7 phòng.

Tổng diện tích các phòng học là: ….. Đã có 90 phòng được trang bị máy chiếu phục vụ giảng dạy.