Ký túc xá

Tính đến thời điểm 03/2013, toàn trường hiện có ….. khu ký túc xá với tổng diện tích ….do Trung tâm Dịch vụ trường học đang quản lý sử dụng. Bao gồm các khu nhà : A1, A2, B2, B3, B4, C1, C2, C3.