Mẫu Văn bản về quản lý, mua sắm tài sản trong Học viện

Lưu ý:

– Gói mua sắm: >20 triệu đến 100 triệu áp dụng hình thức Chỉ định thầu rút gọn hoặc Chào hàng cạnh tranh rút gọn; Gói mua sắm: >100 triệu đến 200 triệu áp dụng hình thức Chào hàng cạnh tranh rút gọn (Phải thực hiện lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống đấu thầu điện tử).

I. MUA SẮM TÀI SẢN (áp dụng với gói mua sắm đến 200 triệu)

1. Tờ trình phê duyệt dự toán.

2. Quyết định phê duyệt dự toán Download).

3. Tờ trình xin phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Download) + tối thiểu 03 báo giá hoặc kết quả thẩm định giá để làm cơ sở phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

4. Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Download)

5. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Download). Phải đăng tải Quyết định lên Hệ thống mạng đấu thầu điện tử trong vòng 7 ngày tính từ ngày phát hành.

6. Biên bản họp lựa chọn đơn vị cung cấp (Download). (Gói áp dụng hình thức Chỉ định thầu rút gọn)

7. Tờ trình xin phê duyệt Bản yêu cầu báo giá (Download); Quyết định phê duyệt Bản yêu cầu báo giá (Download); Bản yêu cầu báo giá (Download);  Biên bản đánh giá báo giá  (Có mẫu khi đóng thầu)  (Gói áp dụng hình thức Chào hàng cạnh tranh rút gọn)

8. Thông báo mời thương thảo hợp đồng (Download)

9. Biên bản thương thảo hợp đồng (Download)

10. Tờ trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (Download)

11. Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu (Download); Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (Download) (Gói áp dụng hình thức Chào hàng cạnh tranh rút gọn). Phải đăng tải Quyết định lên Hệ thống mạng đấu thầu điện tử trong vòng 7 ngày tính từ ngày phát hành

12. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (Download) (Gói áp dụng hình thức Chỉ định thầu rút gọn) . Phải đăng tải Quyết định lên Hệ thống mạng đấu thầu điện tử trong vòng 7 ngày tính từ ngày phát hành.

13. Hợp đồng (Gói cung cấp hàng hóa áp dụng hình thức Chỉ định thầu rút gọn) (Download)

14. Hợp đồng (mẫu trong Bản yêu cầu báo giá) (áp dụng hình thức Chào hàng cạnh tranh rút gọn)

15. Hợp đồng kinh tế (KHCN) (mẫu TCKT)

16. Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng (mẫu TCKT)

17. Giấy đề nghị thanh toán séc (mẫu TCKT)

II. QUẢN LÝ TÀI SẢN

Biên bản giao  nhận tài sản cố định (Download)

Biên bản kiểm kê tài sản cố định (Dùng để kiểm kê TSCĐ Bộ môn/Tổ) (Download)

Biên bản kiểm kê tài sản cố định (Dùng để kiểm kê TSCĐ Khoa/Phòng) (Download)

III. TỔ CHỨC ĐẤU THẦU MUA SẮM TÀI SẢN

Hồ sơ mời thầu gói thầu mua sắm hàng hóa

Hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp