Kiểm kê tài sản 2019

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

____________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____________________

Số: 311/TB-HVN

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc: Kiểm kê tài sản 2019

 

Kính gửi: Các đơn vị trong Học viện

 

– Thực hiện Quyết định số 46/QĐ-HVN ngày 03 tháng 01 năm 2019 về việc thành lập hội đồng kiểm kê tài sản cố định, CCDC, vật tư tiêu hao năm 2019.

– Theo thông báo số 1405/TB-HVN ngày 25/12/2019 về việc thực hiện công tác kiểm kê, tổ kiểm kê Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo lịch kiểm kê cụ thể như sau:

1. Kế hoạch kiểm kê cụ thể

–  Thời gian tiến hành kiểm kê dự kiến tại các đơn vị: Bắt đầu từ 8h00 đến 16h00 ngày 16.03.2020 đến 05.04.2020

(có lịch cụ thể từng đơn vị kèm theo )

2. Đối tượng kiểm kê:

1. Tài sản cố định;

2. Công cụ, dụng cụ;

3.Nội dung kiểm kê

– Kiểm kê thực tế toàn bộ tài sản theo biểu mẫu của các đơn vị đã nộp;

– Kiểm tra sổ sách theo dõi ghi chép tại các đơn vị sử dụng.

– Kiểm tra việc dán nhãn mác tài sản, CCDC.

Tổ kiểm kê phối hợp các đơn vị (Trưởng và trợ lý vật tư) thực hiện kiểm kê theo lịch, sau đó tổng hợp báo cáo theo quy định.

Đây là nhiệm vụ thường xuyên hằng năm về công tác quản lý tài sản, đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc theo đúng tinh thần nội dung thông báo và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc nếu để tài sản ngoài sổ sách theo dõi quản lý.

 

Nơi nhận:

– Các đơn vị trong HV,

– website của trường,

– Lưu: VT, Ban TCKT, Ban QLCSVC

TL.GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN QLCSVC

(đã ký)

LÊ VŨ QUÂN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *